22 632-32-59 22 632-34-12 519-193-762
ul. Płocka 17 lok. 23, 01-231 Warszawa Wejście przez pasaż B, I piętro   kontakt@prosen.pl
ZAMÓWIENIE

Zamawiający - Prosen - planuje udzielenie zamówienia na nw. dzieła; warunki udziału oraz opis dzieł podano w załącznikach nr 1

1. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości dzieła, w tym kosztów realizacji, Prosen zaprasza Państwa do przesłania kalkulacji ceny na przedstawione w załącznikach dzieła

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieł

b) Realizacja zamówienia odbywać się będzie w oparciu umowę dzieła zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

c) Wykonawcą dzieła jest osoba fizyczna

2. W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać: ceny brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załącznikach nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Zamawiający dokona oceny ofert, oferentów, którzy spełniają podstawowe warunki udziału na podstawie kryterium ceny.

3. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 17.03.2017 do godz: 12:00 w formie pisemnej na adres Płocka 17, lok 23

Rozeznanie rynku dotyczące zaprojektowania systemu ochrony danych osobowych 1

Planowany termin wykonania dzieła to:

03.2017-04.2017

Załącznik nr 1 – Opis dzieła wraz z warunkami udziału

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Rozeznanie rynku dotyczące zaprojektowania systemu ochrony danych osobowych 2

Planowany termin wykonania dzieła to:

07.2017-07.2017

Załącznik nr 1 – Opis dzieła wraz z warunkami udziału

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Rozeznanie rynku dotyczące przygotowania wymagań funkcjonalnych oraz architektury systemu

Planowany termin wykonania dzieła to:

03.2017-06.2017


Załącznik nr 1 – Opis dzieła wraz z warunkami udziału

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Rozeznanie rynku dotyczące opracowania scenariuszy badań wstępnych, kontrolnych i końcowych

Planowany termin wykonania dzieła to:

07.2017 - 08.2017

Załącznik nr 1 – Opis dzieła wraz z warunkami udziału

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Rozeznanie rynku dotyczące opracowania protokołu projektu badawczego CHAD 2017, zgodnie z wymogami ICH/GCP,

Planowany termin wykonania dzieła to:

03.2017- 04.2017


Załącznik nr 1 – Opis dzieła wraz z warunkami udziału

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia badań wstępnych (kwalifikujących), kontrolnych i końcowych wyznaczonej grupy pacjentów

Planowany termin wykonania dzieła to:

01.07.2017- 09.2018

Załącznik nr 1 – Opis dzieła wraz z warunkami udziału

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Copyright © 2018 ProSen.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Designed by: Joomla solmedia.pl